Pravidlá spoločnosti Fruugo pre právne reklamácie

Tieto zásady sa vzťahujú na sťažnosti, oznámenia a ďalšie oznámenia („sťažnosti“) tretích strán („vy“) týkajúce sa údajného zneužitia platforiem Fruugo alebo služieb Fruugo maloobchodníkmi spoločnosti Fruugo. Tieto pravidlá by sa mali čítať v spojení s našimi Podmienkami používania („TOU“) a Pravidlami ochrany osobných údajov. Podaním sťažnosti (akýmkoľvek spôsobom) potvrdzujete a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zásadami.

Ako je uvedené v TOU, všetky produkty zobrazené na serveri Fruugo predávajú nezávislí maloobchodníci. Nie sme kupujúcim ani predajcom výrobkov. Poskytujeme platformu a konáme ako obchodný zástupca maloobchodníkov, čo umožňuje maloobchodníkom a zákazníkom uskutočňovať transakcie. Zmluva o dokončení predaja produktu sa uzatvára výlučne medzi zákazníkom a maloobchodníkom. Nie sme zmluvnou stranou takejto zmluvy a nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nej alebo v súvislosti s ňou. Nezaoberáme sa, neoverujeme ani inak nevidíme príslušné produkty a neposkytujeme služby plnenia.

Ako renomovaný online maloobchodný agent napriek tomu berieme právne sťažnosti vážne. Integrita nášho trhu je pre naše podnikanie a všetkých našich partnerov nanajvýš dôležitá. Preto sme implementovali tieto pravidlá, ktoré sa (bez obmedzenia) vzťahujú na sťažnosti tretích strán týkajúce sa údajného predajcu Fruugo:

• porušenie práv duševného vlastníctva;
• porušenie zmluvných dojednaní;
• regulačné otázky a ďalšie zákonné povinnosti; a
• ďalšie porušenia nezmluvných a mimozmluvných právnych povinností napr. v delikte alebo spravodlivosti.

1. Oznámenie

Všetky sťažnosti týkajúce sa duševného vlastníctva by ste mali odoslať nášmu právnemu tímu prostredníctvom vyhradených formulárov na podávanie správ nižšie. Pomôže to zabezpečiť, že sa vašej sťažnosti dostane okamžitá pozornosť. Fruugo si vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosť, ktorá nie je odoslaná prostredníctvom správneho formulára, a časová os uvedená v časti 4 nižšie sa nebude vzťahovať na žiadnu sťažnosť zaslanú nám v rozpore s touto časťou 1. Uistite sa, že svoje obavy nahlásite Fruugo prostredníctvom príslušného formulára nižšie:

Ak chcete ako vlastník práv nahlásiť údajné porušenie, použite nasledujúci formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Ak chcete nahlásiť údajné porušenie ako zástupca konajúci v mene vlastníka práv, použite nasledujúci formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Ak chcete nahlásiť porušenie v mene vlády alebo regulačného orgánu, použite nasledujúci formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2. Obsah reklamácie

Vaša sťažnosť musí obsahovať všetky informácie a dôkazy, ktoré sú pre nás a dotknutých maloobchodných predajcov primerane potrebné, aby sme sťažnosti porozumeli a právne ju odôvodnili. To znamená, že sťažnosť by mala obsahovať (aspoň) jasné vysvetlenie príslušných zákonných práv, dôvodov a / alebo zodpovedností a všetkých právnych predpisov, na ktoré sa odvoláva; skutočnosti, ktoré primerane podporujú vaše tvrdenie, že došlo k porušeniu zákona; informácie týkajúce sa záznamu (-ov) na serveri Fruugo vrátane odkazov na údajne porušujúce produkty; prípadne čísla ochranných známok; jurisdikcie, ktorých sa to týka, a ďalšie dôležité informácie, ktoré nám pomôžu pri riešení vašej sťažnosti čo najefektívnejším spôsobom.

Neposkytujte nadmerné, irelevantné a / alebo nejasné dokumenty alebo informácie, pretože by nás to zdržalo pri vybavovaní vašej sťažnosti. Vyhradzujeme si právo odmietnuť každú nejasnú alebo zbytočne dlhú sťažnosť (vysvetlenie by nemalo byť dlhšie ako 3 strany A4 (tento limit vylučuje dôkazy)).

Všetky informácie a dokumenty, ktoré nám poskytnete, by mali byť v angličtine alebo preložené do angličtiny, pretože náš právny tím sídli výhradne v našej centrále vo Veľkej Británii.

Vyhradzujeme si právo nepodniknúť žiadne kroky, kým nebudete dodržiavať túto časť zásad.

3. Informácie, ktoré nám boli poskytnuté

V našej pozícii ako platforma a obchodný zástupca v mene maloobchodníkov v spoločnosti Fruugo sme povinní postúpiť podrobnosti sťažnosti, ktorá sa týka maloobchodníka, tomuto maloobchodníkovi. Podaním sťažnosti súhlasíte s tým, aby sme to robili, a so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov potrebných na tento účel.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že po podaní sťažnosti vás môže kontaktovať dotknutý maloobchodný predajca (maloobchodní predajcovia), ktorí môžu s vašou sťažnosťou diskutovať alebo podať námietku. Súhlasíte s tým, že budete konštruktívne a v dobrej viere spolupracovať s príslušným maloobchodným predajcom (maloobchodníkmi) a okamžite nás informujete o výsledku príslušnej diskusie alebo sporu. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť Fruugo nebude zodpovedná za žiadne právne alebo finančné dôsledky alebo škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s diskusiami alebo spormi alebo v súvislosti s nimi.

4. Časové osi

Snažíme sa poskytnúť našu prvotnú odpoveď na sťažnosť do troch pracovných dní, aj keď si vyhradzujeme právo tento časový rozvrh zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Náš právny tím má obmedzené zdroje a musí uprednostňovať, najmä počas rušného obdobia.

V súvislosti s každou ďalšou komunikáciou s vami odpovieme hneď, ako to bude možné, pričom vezmeme do úvahy kapacitu nášho právneho tímu a potrebu uprednostniť najnaliehavejšie sťažnosti.

Ak sa domnievate, že je vaša sťažnosť urgentná, zreteľne to na svojej sťažnosti označte a pripojte vysvetlenie dôvodov (napríklad ak existuje vážne riziko poškodenia širokej verejnosti).

5. Naša odpoveď

Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto pravidlá, podnikneme v primeranej lehote akékoľvek kroky, ktoré považujeme za právne odôvodnené a za daných okolností nevyhnutné. Naša odpoveď môže (ale nemusí) zahŕňať pozastavenie alebo zastavenie šírenia príslušných záznamov v niektorých alebo všetkých jurisdikciách, oznámenie maloobchodníkom o probléme a spojenie s vami s príslušným maloobchodníkom pri riešení problému. a / alebo vás informuje o vykonanej akcii.

Akékoľvek také kroky urobíme podľa nášho absolútneho uváženia a nie sme povinní podniknúť žiadne kroky len na základe toho, že ste nám podali sťažnosť. Nezastupujeme ani nezaručujeme, že akékoľvek kroky, ktoré podnikneme, budú účinné, či už dočasne alebo trvalo, pri dosahovaní akýchkoľvek cieľov a nebudeme povinní priebežne monitorovať alebo inak kontrolovať účinnosť a / alebo dodržiavanie akékoľvek kroky, ktoré môžeme podniknúť.

Ďalej si vyhradzujeme právo na obnovenie zoznamov produktov a / alebo maloobchodných predajcov bez predchádzajúceho upozornenia, ak právny základ príslušnej sťažnosti nebol podložený v súlade s časťou 2 alebo inak.

6. Všeobecné

Táto politika sa riadi anglickým právom a vy sa týmto neodvolateľne podrobujete výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu v prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto politík a práv a povinností v súvislosti s politikou (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných práv). alebo povinnosti). Ak súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektorý prvok politiky je neplatný alebo nevymáhateľný, súhlasíte s tým, že súd by sa mal usilovať o uskutočnenie zámerov strán podľa tejto politiky a zostávajúce prvky politiky zostanú v platnosti. plná sila a účinok.