Zásady právnych sťažností tretích strán spoločnosti Fruugo

Posledná aktualizácia: August 2023

Tieto zásady sa vzťahujú na sťažnosti, právne oznámenia a iné oznámenia („sťažnosti“) tretích strán („vy“) týkajúce sa údajného zneužívania platformy Fruugo alebo služieb Fruugo zo strany predajcov Fruugo alebo samotnej spoločnosti Fruugo. Tieto zásady by sa mali čítať spolu s našimi Podmienkami používania („PP“) a  Oznámením o ochrane osobných údajov .  Tým, že nám zašlete sťažnosť, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito zásadami.  

Ako je jasne uvedené v PP , všetky produkty zobrazené na stránke Fruugo sú k dispozícii na predaj a predávajú ich nezávislí predajcovia –⁠⁠⁠⁠⁠ tretie strany.  Spoločnosť Fruugo nie je ani kupujúcim, ani predajcom výrobkov a nie je zapojená do žiadnej fázy dodávateľského reťazca výrobkov. Poskytujeme platformu a pôsobíme ako obchodný zástupca predajcov, ktorý umožňuje predajcom a zákazníkom realizovať transakcie.  Zmluva, ktorá vzniká po dokončení predaja výrobku, sa uzatvára výlučne medzi zákazníkom a predajcom.  Nie sme zmluvnou stranou takejto zmluvy a nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nej alebo v súvislosti s ňou.  S príslušnými výrobkami nemanipulujeme, neoverujeme ich ani ich inak nevidíme a neposkytujeme službu plnenia.  

Ako renomovaný online zástupca predajcov však berieme všetky sťažnosti vážne.  Bezúhonnosť nášho trhu je pre náš podnik a všetkých našich partnerov mimoriadne dôležitá.  Preto sa snažíme, aby bolo pre tretie strany čo najjednoduchšie kontaktovať nás s prípadnými sťažnosťami.

Oznámenie

Ak chcete zabezpečiť, aby sa vašej sťažnosti venovala okamžitá pozornosť, kontaktujte spoločnosť Fruugo prostredníctvom nasledujúcich spôsobov oznámenia. Spoločnosť Fruugo nenesie zodpovednosť za to, že tretia strana nepoužila príslušný formulár a/alebo postup na podanie sťažnosti, a nižšie uvedené cieľové lehoty sa nevzťahujú na žiadnu takúto sťažnosť v prípade, že nebol dodržaný správny postup. Pri nahlasovaní svojich obáv spoločnosti Fruugo postupujte podľa nižšie uvedeného príslušného kanála:

Otázky o spoločnosti Fruugo a kontakt na spoločnosť Fruugo

Pomoc

Odpovede na väčšinu otázok nájdete v našom Centre pomoci.

Služby zákazníkom 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania stránky Fruugo vrátane nákupu a predaja, obráťte sa na náš tím služieb zákazníkom prostredníctvom určeného Centra pomoci, ktorý vám rád pomôže.

Sťažnosti v oblasti duševného vlastníctva

Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva duševného vlastníctva, nižšie použite naše špeciálne formuláre určené na nahlásenie a odošlite sťažnosť nášmu právnemu tímu. Všetkým sťažnostiam podaným pomocou týchto formulárov sa okamžite venuje pozornosť a sú posúdené a vyriešené v súlade s postupom Fruugo Oznámenia a Zaevidovania.

Ak chcete nahlásiť údajné porušenie ako vlastník práv alebo zástupca značky, použite nasledujúci formulár:

Formulár správy o porušení práv duševného vlastníctva

Tento formulár je dostupný aj cez Centrum pomoci pod dôvodom „Mám otázku týkajúcu sa ochrannej známky alebo autorských práv“.

Ďalšie upozornenia

Všetky ostatné sťažnosti týkajúce sa údajného zneužívania platformy Fruugo, služieb Fruugo predajcami Fruugo alebo regulačných problémov nahláste na stanovenú e-mailovú adresu právneho tímu – legal @fruugo.com

Obsah sťažnosti

Vaša sťažnosť musí obsahovať všetky informácie a dôkazy, ktoré sú primerane potrebné na úplné právne odôvodnenie sťažnosti a na to, aby sme my a dotknutý(-í) predajca(-ovia) sťažnosti porozumeli.

Sťažnosť by mala obsahovať aspoň jasné vysvetlenie príslušných zákonných práv, dôvodov a/alebo povinností a všetkých právnych predpisov, na ktoré sa odvolávate; skutočnosti, ktoré odôvodnene podporujú vaše tvrdenie, že došlo k porušeniu právnych predpisov; informácie týkajúce sa zoznamu(-ov) na stránke Fruugo vrátane priamych hypertextových odkazov na výrobky, ktoré údajne porušujú práva; prípadne čísla ochranných známok; jurisdikcie, ktorých sa to týka, a všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré pomôžu spoločnosti Fruugo čo najefektívnejšie vybaviť vašu sťažnosť.  

Neposkytujte nadmerné množstvo nepodstatných a/alebo nejasných dokumentov alebo informácií, pretože to zdrží preskúmanie vašej sťažnosti.  Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek sťažnosť, ktorá je nejasná alebo nepodložená.

Všetky informácie a dokumenty poskytnuté spoločnosti Fruugo by mali byť v angličtine alebo preložené do angličtiny.

Kontaktné informácie, ktoré nám boli poskytnuté

V našej úlohe obchodného zástupcu sprostredkovateľa v mene predajcov, ktorí používajú platformu Fruugo, sme povinní poskytnúť predajcovi podrobnosti o sťažnosti, ktorá sa týka predajcu. Spoločnosť Fruugo berie svoje povinnosti týkajúce sa ochrany údajov mimoriadne vážne. Odoslaním sťažnosti súhlasíte s tým, aby spoločnosť Fruugo odovzdala údaje o vašej sťažnosti predajcovi (predajcom) a aby spracúvala všetky osobné údaje potrebné na tento účel. Ak si neželáte, aby boli vaše kontaktné údaje použité na podanie sťažnosti postúpené predajcovi, uistite sa, že ste uviedli jasné sekundárne kontaktné údaje, ktoré môžu byť postúpené predajcovi, aby vás kontaktoval priamo. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v dôsledku podania sťažnosti vás môže kontaktovať dotknutý(-í) predajca(-ovia), ktorý(-í) môže(-u) chcieť sťažnosť prediskutovať alebo spochybniť.  Súhlasíte s tým, že budete konštruktívne a v dobrej viere spolupracovať s príslušným(-i) predajcom(-ami) a bezodkladne nám oznámite výsledok príslušnej diskusie alebo sporu.  Zároveň súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo nenesie zodpovednosť za žiadne právne alebo finančné dôsledky ani za žiadne škody, ktoré vám vzniknú v dôsledku takýchto diskusií alebo sporov alebo v súvislosti s nimi.     

Časové harmonogramy 

Prvotnú odpoveď na sťažnosť sa snažíme poskytnúť do troch (3) pracovných dní, vyhradzujeme si však právo zmeniť tento časový rámec bez predchádzajúceho upozornenia. 

Neposielajte duplicitné sťažnosti ani opakované správy o tej istej sťažnosti, pretože to môže oneskoriť našu prvotnú odpoveď. V súvislosti s akoukoľvek následnou komunikáciou s vami budeme reagovať čo najskôr, ako to bude možné, pričom zohľadníme kapacity nášho právneho tímu a potrebu uprednostniť najnaliehavejšie sťažnosti. Aby sa predišlo pochybnostiam, vládne a regulačné sťažnosti budú mať prednosť.  

Ak sa domnievate, že vaša sťažnosť je naliehavá, jasne to označte v predmete sťažnosti a uveďte dôvody (napríklad ak existuje vážne riziko poškodenia verejnosti).  

Naša odpoveď

Za predpokladu, že budete dodržiavať tieto zásady, podnikneme v primeranej lehote všetky kroky, ktoré budeme považovať za právne oprávnené a potrebné za daných okolností. Naša reakcia môže (ale nemusí) zahŕňať pozastavenie alebo odstránenie príslušných zoznamov v niektorých alebo všetkých jurisdikciách, oznámenie problému predajcovi (predajcom), spojenie príslušného(-ých) predajcu(-ov) s vami s cieľom vyriešiť problém a/alebo aktualizáciu prijatých opatrení.  

Akékoľvek takéto opatrenie bude prijaté podľa nášho plného a absolútneho uváženia a v súlade so všetkými platnými zákonmi. Nevyhlasujeme ani nezaručujeme, že akékoľvek opatrenie, ktoré prijmeme, bude účinné, či už dočasne alebo trvalo, na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa, a nebudeme povinní priebežne monitorovať alebo inak kontrolovať účinnosť a/alebo dodržiavanie akéhokoľvek opatrenia, ktoré môžeme prijať.  

Okrem toho si vyhradzujeme právo obnoviť zoznamy výrobkov a/alebo predajcov bez toho, aby sme vás o tom informovali, ak právny základ príslušnej sťažnosti nebol opodstatnený v súlade s týmito zásadami alebo inak. 

Riešenie sporov online

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o RSO poskytuje Komisia EÚ platformu na riešenie sporov online (platforma OS). Platformu na riešenie sporov online možno nájsť pomocou: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Mediácia V článku 12 nariadenia EÚ 2019/1150 o platforme pre podnikanie sa stanovuje, že za určitých okolností sa má sprístupniť mediácia.

Predajcovia môžu požiadať o riešenie sporu vzniknutého so spoločnosťou Fruugo prostredníctvom mediácie. Spor môže ktorákoľvek zo strán postúpiť Centrum pre efektívne riešenie sporov (CEDR), kde CEDR určí mediátora.

 

Postup podávania sťažností predajcov v súvislosti s platbami

Ak máte akékoľvek problémy s platobnými službami poskytovanými spoločnosťou Fruugo, oznámte nám to prostredníctvom svojho špecializovaného manažéra účtu. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť naše služby. Zaväzujeme sa vyriešiť vašu sťažnosť do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia.

Zmluvné subjekty

Informácie o zmluvných právnických osobách, ktoré pôsobia v mene spoločnosti Fruugo, nájdete v PP.

Všeobecné

Tieto zásady sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu a vy sa týmto neodvolateľne podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa týchto zásad a práv a povinností súvisiacich so zásadami (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných práv alebo povinností).  

Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektorý prvok zásad je neplatný alebo nevynútiteľný, napriek tomu súhlasíte s tým, že súd by sa mal snažiť o uskutočnenie zámerov strán podľa týchto zásad a ostatné prvky týchto zásad zostanú v plnej platnosti a účinnosti.