Podmienky používania služby

Posledná aktualizácia: Október 2023

1.PRIJATIE PODMIENOK

Vitajte na stránkach elektronického nakupovania Fruugo („služba“), ktoré vám poskytuje spoločnosť Fruugo.com Ltd a všetky dcérske spoločnosti Fruugo.com Ltd a všetky pridružené spoločnosti skupiny vrátane spoločnosti Fruugo (Ireland) Ltd („my“, „nás“ alebo „Fruugo“).

Službu prevádzkuje spoločnosť Fruugo.com Ltd. Spoločnosť Fruugo je registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 06553460 a sídlo spoločnosti Fruugo je Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Číslo DPH spoločnosti Fruugo je GB 413 9004 29.

Tieto Podmienky používania („TOU“) upravujú vaše používanie obsahu, softvéru a služieb ponúkaných prostredníctvom služby. Pred používaním služby si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (TOU). Používaním služby akceptujete a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami používania (TOU). Ak nesúhlasíte s podmienkami používania (TOU) alebo s ich zmenami, mali by ste prestať používať službu.

Spoločnosť Fruugo si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto podmienok používania (TOU). Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky používania (TOU), či nedošlo k ich zmenám. Vaše ďalšie používanie služby po zverejnení zmien znamená, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi. Pokiaľ dodržiavate tieto podmienky používania (TOU), spoločnosť Fruugo vám udeľuje osobné, nevýhradné, neprenosné a obmedzené oprávnenie na vstup do služby a jej používanie.

Ak sa vy a spoločnosť Fruugo písomne nedohodnete inak, registráciou alebo iným používaním služby akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania (TOU) a všetkými ďalšími podmienkami („Ďalšie podmienky“) a zásadami a usmerneniami („Zásady“), na ktoré sa tu odkazuje alebo ktoré spoločnosť Fruugo zverejnila alebo sprístupnila, a to v každom prípade v rozsahu, v akom sa takéto Ďalšie podmienky a Zásady vzťahujú na vaše používanie služby.

Ďalšie podmienky a zásady zahŕňajú okrem iného:

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Fruugo;

Zásady používania súborov cookie spoločnosti Fruugo;

Zásady spoločnosti Fruugo týkajúce sa zakázaných výrobkov;

Zásady spoločnosti Fruugo proti falšovaniu;

Zásady používania ochranných známok spoločnosti Fruugo;

Zásady podávania právnych sťažností tretími stranami;

Zásady spoločnosti Fruugo týkajúce sa ochrany maloletých a

Fruugo Zásady presnosti obsahu.

Všetky Ďalšie podmienky a zásady sú týmto výslovne začlenené do tohto dokumentu prostredníctvom odkazu a TOU spolu so všetkými Ďalšími podmienkami a zásadami tvoria úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Fruugo („Zmluva“) s ohľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy.

V rozsahu, v akom sú podmienky používania (TOU) v rozpore s akýmikoľvek ďalšími podmienkami alebo zásadami, ktoré poskytujeme alebo ktoré sú poskytované prostredníctvom nás, majú v rozsahu rozporu

prednosť tieto ďalšie podmienky alebo zásady. Akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré môžete navrhnúť v potvrdení objednávky alebo v inej dokumentácii, sa odmietajú a nemajú žiadny účinok, pokiaľ s nimi výslovne nesúhlasíme v samostatnej písomnej dohode s vami. Vaše používanie konkrétnej časti služby môže tiež podliehať usmerneniam a zásadám platným pre takúto službu, ktoré môže spoločnosť Fruugo priebežne zverejňovať a meniť.

Táto zmluva stanovuje podmienky, ktoré sú pre vás („vás“) ako používateľa služby právne záväzné.

Ak nie je výslovne uvedené inak, každá nová funkcia, vylepšenie alebo vydanie nových vlastností služby podlieha podmienkam používania (TOU).

2.VLASTNÍCKE PRÁVA A INFORMÁCIE O OCHRANNEJ ZNÁMKE

Spoločnosť Fruugo je prevádzkovateľom služby a jej obsah je buď majetkom spoločnosti Fruugo (alebo našich pridružených spoločností), alebo sa používa na základe licencie od našich dodávateľov. Spoločnosť Fruugo je vlastníkom kompilácie informácií v tejto službe.

Práva spoločnosti Fruugo a našich pridružených spoločností a dodávateľov sú chránené britskými, európskymi a medzinárodnými zákonmi o duševnom vlastníctve vrátane zákonov na ochranu autorských práv, ochranných známok a práv na databázy. Zneužitie tejto služby môže viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo k trestnoprávnym sankciám. Spoločnosť Fruugo vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na prístup k službe na účely prehliadania produktov predajcov, objednávania tovaru alebo získavania kontaktných informácií o predajcoch alebo o nás (alebo našich pridružených spoločnostiach).

Vaša licencia na prístup k službe sa nevzťahuje na žiadne komerčné použitie našej webovej stránky ani na žiadne použitie našej webovej stránky, ktoré je v prospech akéhokoľvek komerčného subjektu iného ako spoločnosť Fruugo (alebo naše pridružené spoločnosti).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba obsahuje vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Logo Fruugo, webová stránka a značky služieb a iné logá Fruugo a názvy produktov a služieb sú ochranné známky spoločnosti Fruugo.com Ltd („značky Fruugo“). Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obsah, ktorý je vám prezentovaný prostredníctvom služby, je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi, ako je uvedené v našich Zásadách používania ochranných známok spoločnosti Fruugo.

Okrem prípadov, keď vám to spoločnosť Fruugo výslovne písomne povolí, súhlasíte s tým, že nebudete zobrazovať ani používať značky Fruugo žiadnym spôsobom. Ďalšie informácie o značkách spoločnosti Fruugo nájdete v Zásadách používania ochranných známok spoločnosti Fruugo. Výslovne nie je povolené sťahovať akúkoľvek časť našej služby (okrem automatického ukladania stránok do vyrovnávacej pamäte), meniť alebo upravovať ju alebo jej časť, reprodukovať alebo kopírovať, predávať (vrátane ďalšieho predaja) alebo inak využívať našu službu alebo webovú lokalitu (alebo jej časť) na iné účely, ako je uvedené vyššie, ani nie je povolené vytvárať rámy našej webovej lokality.

3.NÁŠ OBCHOD

Fruugo je globálne trhovisko, ktoré umožňuje nezávislým predajcom a kupujúcim navzájom sa spojiť. Spoločnosť Fruugo umožňuje maloobchodníkom vytvárať obchody, ktoré uvádzajú a predávajú produkty („produkt“ alebo „produkty“) koncovým používateľom. Spoločnosť Fruugo sama nepredáva príslušné Výrobky, nespracúva, neoveruje ani inak nevidí príslušné Výrobky a nezúčastňuje sa na procese plnenia. Spoločnosť Fruugo nie je výrobcom ani distribútorom produktov na svojej platforme. Na každej stránke s produktmi je jasne uvedený názov, miesto a adresa maloobchodného predajcu, ktorý ponúka produkty na predaj v rámci služby.

4.ŠTATÚT OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Každá zo spoločností Fruugo.com Ltd a Fruugo (Ireland) Limited môže konať len ako obchodný zástupca maloobchodníkov, a nie v mene zákazníkov. V zmluve spoločnosti Fruugo s maloobchodníkmi sa uvádza, že maloobchodníci splnomocnili spoločnosť Fruugo na uzatváranie zmlúv o predaji výrobkov zákazníkom v mene maloobchodníkov.

Fruugo je trhovisko medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C) - Fruugo uľahčuje predaj od podnikov koncovým spotrebiteľom. Maloobchodníci sú registrovanými obchodníkmi v súvislosti s predávanými výrobkami. Spoločnosť Fruugo je obchodník, ktorý je zodpovedný za platbu za zakúpené produkty. Keď si zakúpite produkt v rámci služby, kúpna zmluva sa uzatvára výlučne medzi vami a predajcom. To znamená, že keď si zakúpite produkt v rámci služby, vaša transakcia sa uskutoční s obchodníkom, ktorý produkt uviedol, a tento obchodník je zodpovedný za vybavenie vašej objednávky.

Spoločnosť Fruugo neoveruje žiadny z produktov uvedených na predaj v rámci služby. Spoločnosť Fruugo používa postup oznamovania a odstraňovania, ktorý môžu tretie strany v prípade potreby využiť, a spoločnosť Fruugo môže podľa vlastného uváženia odstrániť produkty zo služby. Spoločnosť Fruugo môže pomôcť maloobchodníkovi pri stiahnutí výrobku z trhu v prípade, že orgán dohľadu nad bezpečnosťou výrobku považuje produkt za nevhodný na predaj.

Keďže spoločnosť Fruugo je podnik B2C, daň z vašej objednávky sa účtuje v súlade s daňovými pravidlami B2C platnými pre vašu objednávku, pričom sa zohľadňuje nákupná cena, vaša poloha a poloha predajcu. Spoločnosť Fruugo nie je schopná vystavovať ani meniť faktúry pre scenár B2B (business-to-business).

Okrem toho spoločnosť Fruugo nevlastní nič, čo je uvedené alebo predávané prostredníctvom jej webových stránok, a nezúčastňuje sa na skutočnej transakcii medzi kupujúcimi a predávajúcimi (maloobchodníkmi). Spoločnosť Fruugo nie je účastníkom transakcie a zmluva o predaji je uzatvorená priamo medzi kupujúcim a predávajúcim. Hoci spoločnosť Fruugo môže pomôcť uľahčiť riešenie sporov, spoločnosť Fruugo nemá žiadnu kontrolu nad existenciou, kvalitou, bezpečnosťou alebo zákonnosťou uvedených výrobkov, presnosťou obsahu ponúk predávajúcich, schopnosťou predávajúcich predávať položky, schopnosťou kupujúcich platiť za položky, ani nad tým, že kupujúci alebo predávajúci skutočne dokončia transakciu alebo vrátia položku.

Ako zodpovedná online platforma je integrita služby pre náš podnik a všetkých našich partnerov mimoriadne dôležitá. Všetci maloobchodníci, ktorí používajú službu, musia dodržiavať podmienky pre maloobchodníkov spoločnosti Fruugo a my vyžadujeme, aby maloobchodníci aj spotrebitelia dodržiavali podmienky uvedené v týchto podmienkach používania (TOU).

Všetky produkty predávané predajcami v rámci služby sa predávajú na základe predpokladu, že sú určené len na osobné, domáce použitie.

5.OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI FRUUGO

Na registračné údaje (ako je definované nižšie) a niektoré ďalšie informácie o vás sa vzťahuje oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Fruugo. Viac informácií nájdete v našom úplnom oznámení o ochrane osobných údajov.

Súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, uchovávať a zverejňovať informácie o vašom účte a akýkoľvek obsah, ktorý ste nám poskytli prostredníctvom služby („obsah“): (a) spriazneným spoločnostiam spoločnosti Fruugo na celom svete na účely efektívneho poskytovania služieb vám a ostatným; (b) na účely riadnej správy vášho účtu v súlade s našimi štandardnými prevádzkovými postupmi; a (c) ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovávanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné na: (i) dodržiavanie právnych postupov; (ii) presadzovanie podmienok používania (TOU); (iii) reakciu na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; (iv) reakciu na vaše žiadosti o zákaznícky servis; alebo (v) ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti služby, jej používateľov a verejnosti.

Spoločnosť Fruugo môže zaznamenávať hovory so zákazníkmi alebo predajné hovory na účely školení a štandardov kvality a zhromažďovať ďalšie informácie týkajúce sa interakcie medzi vami a spoločnosťou Fruugo a medzi vami a nami zastupovaným predajcom.

6.VAŠE REGISTRAČNÉ POVINNOSTI

Pri používaní služby súhlasíte s tým, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje registračný formulár služby („Registračné údaje“), a (b) budete udržiavať a bezodkladne aktualizovať Registračné údaje tak, aby boli pravdivé, presné a úplné.

Ak poskytnete akékoľvek nepravdivé, nepresné alebo neúplné informácie, alebo máme dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé, nepresné alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek budúce používanie služby (alebo jej časti).

Spoločnosť Fruugo uplatňuje zásady ochrany neplnoletých osôb a na to, aby ste mohli používať službu, musíte mať najmenej osemnásť (18) rokov. Spoločnosť Fruugo zaviedla povinnosť pre predajcov tretích strán, ktorí používajú službu, zaviesť procesy overovania veku pri predaji akýchkoľvek výrobkov s vekovým obmedzením.

7.ÚČET FRUUGO, HESLO A ZABEZPEČENIE

Heslo a označenie účtu dostanete po dokončení procesu registrácie služby. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa v rámci služby uskutočňujú pod vaším heslom alebo účtom. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo účtu a o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti v súvislosti so službou. Spoločnosť Fruugo nemôže niesť a nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z nedodržania tejto časti.

8.PRODUKTY A DODÁVKY

Ako je vysvetlené v časti 4 vyššie, všetky Produkty zobrazené v službe predávajú nezávislí predajcovia tretích strán. Spoločnosť Fruugo nie je ani kupujúcim, ani predajcom výrobkov. Fruugo.com Ltd je poskytovateľom platformy služieb.

V našich zmluvách s maloobchodnými predajcami sú maloobchodní predajcovia splnomocnení spoločnosťou Fruugo na uzatváranie zmlúv o predaji výrobkov zákazníkom. To znamená, že v závislosti od uskutočnenej transakcie má spoločnosť Fruugo.com Ltd alebo Fruugo (Ireland) Ltd oprávnenie od maloobchodníkov zaviazať maloobchodníkov k predaju výrobkov, čo však nemá vplyv na strany, ktoré uzatvárajú zmluvu o predaji príslušného výrobku. Zmluva, ktorá vzniká pri realizácii predaja Výrobku prostredníctvom služby, sa uzatvára výlučne medzi zákazníkom a predajcom, hoci spoločnosť Fruugo má oprávnenie predajcu zaviazať predajcu k predaju Výrobku na základe takejto zmluvy. Spoločnosť Fruugo nie je zmluvnou stranou takejto zmluvy ani nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nej alebo v súvislosti s ňou.

Monitorujeme procesy doručovania maloobchodníkov v súvislosti s predajom uskutočneným prostredníctvom služby a spätnú väzbu zákazníkov na predané Výrobky, avšak spoločnosť Fruugo nemá žiadnu priamu kontrolu nad jednotlivými Výrobkami alebo dodávkami Výrobkov predávaných prostredníctvom služby, ani ich nespracúva a neoveruje.

Keď zadáte objednávku prostredníctvom služby, dostanete e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail je len informatívnym potvrdením a nepredstavuje prijatie vašej objednávky zo strany predajcu. Zmluva medzi vami a predajcom v súvislosti s výrobkami vznikne až po overení, či predajca vašu objednávku prijal. Ak je vaša objednávka prijatá, spoločnosť Fruugo vám zašle potvrdzujúci e-mail, ktorým sa uzatvára zmluva medzi vami a predajcom. Potvrdzovací e-mail bude obsahovať opis produktov zakúpených v objednávke a určité ďalšie informácie o vašich právach na zrušenie zmluvy medzi vami a predajcom. Do zmluvy medzi vami a predajcom sú zahrnuté len tie Produkty, ktoré sú uvedené v e-maile s potvrdením o odoslaní. Ak bola objednávka označená ako potvrdená, jej zrušenie nemusí byť možné, pretože po potvrdení objednávky začne predajca okamžite s procesom plnenia. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách stornovania a vrátenia tovaru.

Spoločnosť Fruugo prijíma vaše platby v mene maloobchodníka a my sa tiež zaväzujeme, že vám v mene maloobchodníka vrátime všetky peniaze, na ktoré vám môže vzniknúť nárok. O tom, či existuje oprávnený nárok na vrátenie peňazí, rozhoduje predovšetkým maloobchodník. Existujú však určité obmedzené okolnosti, za ktorých sa môžeme rozhodnúť pre vrátenie peňazí a vymáhať túto sumu od maloobchodníka. Vašu platbu spracuje spoločnosť Fruugo.com Ltd alebo ktorákoľvek dcérska spoločnosť spoločnosti Fruugo.com Ltd (vrátane spoločnosti Fruugo (Ireland) Ltd) a my ju postúpime príslušnému(-ým) maloobchodníkovi(-om) na vyrovnanie vášho dlhu voči každému maloobchodníkovi za nákupy, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom služby. Ďalšie pokyny sú uvedené v príslušných kapitolách Centra pomoci Fruugo. Takéto pokyny sa môžu z času na čas meniť a dopĺňať s vaším oznámením alebo bez neho. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takéto pokyny budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok používania (TOU).

Záručné podmienky sa vzťahujú na konkrétny produkt, a preto sú uvedené pri príslušnom výrobku alebo u príslušného predajcu.

9.DODRŽIAVANIE MIESTNYCH ZÁKONOV A PRAVIDIEL

Musíte sa oboznámiť so všetkými platnými miestnymi zákonmi a pravidlami týkajúcimi sa správania na internete, prijateľného obsahu a zakázaných produktov v krajine, v ktorej máte bydlisko. Zodpovedáte za všetky colné poplatky, pokuty, penále, sankcie alebo iné výdavky, ktoré vzniknú na základe vami vykonanej objednávky, ak sa táto považuje za nezákonnú v krajine, v ktorej si produkt objednávate.

Žiadame predajcov, aby skontrolovali, či sú Výrobky, ktoré sú k dispozícii na predaj v rámci služby, kompatibilné s krajinou bydliska spotrebiteľa, je však vašou zodpovednosťou, aby ste si pred zadaním objednávky pozorne prečítali opis Výrobku.

Keďže Fruugo je globálne trhovisko, niektoré položky môžu byť uvedené vo viacerých službách. Predávajúci a spotrebiteľ sú zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov týkajúcich sa cezhraničných transakcií.

10. ŽIADNY ĎALŠÍ PREDAJ SLUŽBY

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať alebo ďalej predávať žiadnu časť služby ani používať službu na osobný zisk. S výnimkou prípadov výslovne povolených spoločnosťou Fruugo alebo inzerentmi súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať ani vytvárať odvodené diela založené na službe, a to vcelku ani čiastočne.

Súhlasíte s tým, že nebudete mať prístup k službe ani sa oň nebudete pokúšať iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré sme poskytli na prístup k službe.

11. ÚPRAVY SLUŽBY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek dočasne alebo natrvalo upraviť alebo prerušiť poskytovanie služby (alebo jej časti) s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

12. ODKAZY

Služba môže poskytovať alebo tretie strany môžu poskytovať obsah alebo odkazy na iné internetové stránky alebo zdroje. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo nezodpovedá za dostupnosť takéhoto externého obsahu, stránok alebo zdrojov a že spoločnosť Fruugo neschvaľuje a nezodpovedá za žiadne materiály alebo služby na takýchto stránkach alebo zdrojoch. Spoločnosť Fruugo nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo webovými stránkami tretích strán a nemôže niesť zodpovednosť za nič, čo sa na týchto webových stránkach nachádza.

Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akékoľvek materiály alebo služby dostupné na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji alebo ich prostredníctvom.

13. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Fruugo a všetky naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, akcionárov, zástupcov a iných partnerov, predajcov a zamestnancov za akékoľvek pohľadávky alebo požiadavky, straty, zodpovednosť, nároky alebo výdavky vrátane primeraných nákladov na právne služby, ktoré voči spoločnosti Fruugo vznesie akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním služby (okrem iného vrátane obsahu, ktorý odošlete, zverejníte alebo prenesiete prostredníctvom služby, vášho používania alebo pripojenia k službe, vášho porušenia podmienok používania (TOU) alebo vášho porušenia akýchkoľvek práv iných osôb).

14. VYHLÁSENIA

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE:

  1. SLUŽBU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ V STAVE, V AKOM JE, A V STAVE, V AKOM JE K DISPOZÍCII. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI VÝSLOVNE ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, PODMIENKY A INÉ PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

  2. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE, ŽE (I) SLUŽBA BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, (II) SLUŽBA BUDE NEPRETRŽITÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZCHYBNÁ (ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ), (III) VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, (IV) A KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO INÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ STE SI ZAKÚPILI ALEBO ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, BUDE SPĹŇAŤ VAŠE OČAKÁVANIA.

  3. SŤAHOVANIE ALEBO INÉ ZÍSKAVANIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SA USKUTOČŇUJE NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU STIAHNUTIA AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO OBSAHU.

  4. ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIA, ČI UŽ ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ, KTORÚ STE ZÍSKALI OD NÁS ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, NEZAKLADÁ ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO INÝ ZÁVÄZOK, KTORÝ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÝ V PODMIENKACH POUŽÍVANIA (TOU).

  5. ODMIETAME AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA KONANIE, OPOMENUTIE A SPRÁVANIE TRETÍCH STRÁN V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM STRÁNKY A/ALEBO SLUŽIEB.

  6. PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY A VŠETKÝCH PREPOJENÝCH STRÁNOK. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM VOČI SPOLOČNOSTI FRUUGO V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO AKÝMKOĽVEK OBSAHOM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO AKÝKOĽVEK TAKÝTO OBSAH.

Vyššie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti sa vzťahuje na akékoľvek škody, zodpovednosť alebo ujmy spôsobené akýmkoľvek zlyhaním, chybou, opomenutím, prerušením, vymazaním, defektom, oneskorením v prevádzke alebo prenose, počítačovým vírusom, poruchou komunikačnej linky, krádežou alebo zničením alebo neoprávneným prístupom, zmenou alebo použitím, či už z dôvodu porušenia zmluvy, deliktu, nedbanlivosti alebo akejkoľvek inej príčiny.

Spoločnosť Fruugo si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať niektorú z nasledujúcich činností: (1) upraviť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku alebo prístup k službe alebo ktorejkoľvek časti služby z akéhokoľvek dôvodu; (2) upraviť alebo zmeniť službu alebo ktorúkoľvek časť služby a všetky platné zásady alebo podmienky; a (3) prerušiť prevádzku služby alebo ktorejkoľvek časti služby, ak je to potrebné na vykonanie rutinnej alebo nerutinnej údržby, opravy chýb alebo iných zmien.

15. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Súhlasíte s tým, že spoločnosti Fruugo poskytnete primeranú možnosť spolupracovať s vami na vyriešení akejkoľvek záležitosti, za ktorú môžeme byť potenciálne zodpovední, skôr než vám vzniknú akékoľvek náklady na vyriešenie incidentu.

S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ JE TO ZAKÁZANÉ ZÁKONOM, VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ FRUUGO NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD ZA STRATU ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z: (I) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SLUŽBY ALEBO AKÝKOĽVEK PRODUKTU ZOBRAZENÉHO V SLUŽBE; (II) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH ALEBO PRIJATÝCH SPRÁV ALEBO TRANSAKCIÍ UZAVRETÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO Z NEJ; (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠIM PRENOSOM ALEBO ÚDAJOM ALEBO ICH ZMENE; (IV) VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V SLUŽBE; ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA SLUŽBY ALEBO PRODUKTOV ZOBRAZENÝCH ALEBO PREDÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY.

NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ A VÁŠ VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA PRÍSLUŠNÝ PRODUKT ALEBO SLUŽBY.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK ZÁKONY ALEBO PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SÚ V ROZPORE S NIMI, AK MÁ BYŤ AKÝKOĽVEK NÁROK ALEBO DÔVOD NA ŽALOBU VYPLÝVAJÚCI Z POUŽÍVANIA SLUŽBY, AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ZOBRAZOVANÝCH V SLUŽBE ALEBO PREDÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO PODMIENOK POUŽÍVANIA (TOU) PLATNÝ, MUSÍ BYŤ PODANÝ DO JEDNÉHO (1) ROKA OD VZNIKU TAKÉHOTO NÁROKU ALEBO DÔVODU NA ŽALOBU.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ FRUUGO UTRPÍ V DÔSLEDKU VÁŠHO NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA SLUŽBY

ALEBO AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA (TOU), ZA PREDPOKLADU, ŽE STRATA ALEBO ŠKODA BOLA PRIMERANE PREDVÍDATEĽNÁ A SPOLOČNOSŤ FRUUGO SPLNILA SVOJU POVINNOSŤ ZMIERNIŤ AKÉKOĽVEK STRATY.

16. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PRETO SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ UVEDENÝCH V ODDIELOCH 13 A 14.

ŽIADNE USTANOVENIE TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA (TOU) NEMÁ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽOV.

17. PORUŠENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA (TOU) A ICH UKONČENIE

Spoločnosť Fruugo môže zverejniť akékoľvek informácie, ktoré o vás máme (vrátane vašej totožnosti), ak zistíme, že takéto zverejnenie je potrebné v súvislosti s akýmkoľvek vyšetrovaním alebo sťažnosťou týkajúcou sa vášho používania služby alebo na identifikáciu, kontaktovanie alebo začatie súdneho konania proti niekomu, kto môže spôsobovať škodu alebo zasahovať (úmyselne alebo neúmyselne) do práv alebo majetku spoločnosti Fruugo alebo do práv alebo majetku návštevníkov alebo používateľov služby vrátane zákazníkov spoločnosti Fruugo. Spoločnosť Fruugo si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktoré považuje za potrebné na dodržanie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho postupu alebo vládnej požiadavky. Spoločnosť Fruugo môže vaše informácie zverejniť aj vtedy, keď zistí, že to vyžaduje alebo povoľuje platný zákon, vrátane výmeny informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup k službe a/alebo zablokovať váš budúci prístup k službe, ak zistíme, že ste porušili tieto podmienky používania (TOU) alebo iné ďalšie podmienky, zásady alebo usmernenia, ktoré môžu byť spojené s vaším používaním služby. Súhlasíte tiež s tým, že akékoľvek porušenie týchto podmienok používania (TOU) z vašej strany bude predstavovať nezákonnú a nekalú obchodnú praktiku a spôsobí spoločnosti Fruugo nenapraviteľnú škodu, na ktorú by peňažné odškodnenie nestačilo, a súhlasíte s tým, aby spoločnosť Fruugo získala akékoľvek súdne príkazy alebo spravodlivé odškodnenie, ktoré spoločnosť Fruugo považuje za potrebné alebo vhodné za takýchto okolností. Tieto opravné prostriedky dopĺňajú všetky ostatné opravné prostriedky, ktoré môže mať spoločnosť Fruugo k dispozícii zo zákona alebo v rámci spravodlivosti.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup k službe z dôvodu, ktorý zahŕňa (ale neobmedzuje sa len na) (1) žiadosti orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych orgánov, (2) žiadosť z vašej strany (vymazanie účtu z vlastnej iniciatívy), (3) prerušenie alebo podstatnú zmenu služby alebo akejkoľvek služby ponúkanej v rámci služby alebo prostredníctvom služby alebo (4) neočakávané technické problémy.

Ak spoločnosť Fruugo podnikne akékoľvek právne kroky proti vám v dôsledku porušenia týchto podmienok používania (TOU), spoločnosť Fruugo bude mať právo vymáhať od vás a vy súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky primerané súdne poplatky a náklady na takéto kroky, okrem akejkoľvek inej úľavy poskytnutej spoločnosti Fruugo. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo nenesie zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za ukončenie vášho prístupu k službe v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto podmienok používania.

Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu k službe na základe ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok používania (TOU) sa môže uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia, a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo môže okamžite deaktivovať alebo vymazať váš účet.

Každý účet, ktorý sa určitý čas nepoužíva, môže byť zrušený a všetok obsah na ňom natrvalo vymazaný v súlade s usmerneniami a zásadami spoločnosti Fruugo. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za vymazanie alebo neuloženie akéhokoľvek obsahu uchovávaného alebo prenášaného prostredníctvom služby.

18. NÁROKY NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Spoločnosť Fruugo rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a má zavedený postup upozornenia a stiahnutia. Ak sa domnievate, že v rámci služby boli porušené vaše práva duševného vlastníctva, nahláste problém na adresu legal@fruugo.com spolu so všetkou požadovanou podpornou dokumentáciou v súlade s našimi Zásadami právnych sťažností tretích strán.

19. PROPAGAČNÉ KÓDY

Spoločnosť Fruugo môže vydávať propagačné kódy, ktoré spotrebiteľom umožňujú získať výhody, napríklad zľavy na objednávky, ktoré zadajú prostredníctvom služby. Tieto kódy sú neprenosné, takže ich môže používať len osoba, ktorej boli vydané, a musia sa používať len v súlade s podmienkami ich používania. Ak používate propagačný kód na uplatnenie propagačnej výhody, musíte si najprv overiť, či vám bol vydaný a či ste oprávnení ho použiť. Jeho použitím na uplatnenie propagačnej výhody potvrdzujete, že (i) ste oprávnení kód použiť; (ii) spĺňate všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na jeho použitie, a (ii) súhlasíte s podmienkami spojenými s propagačnou akciou. Ak spoločnosť Fruugo zistí, že nie ste oprávnení využiť propagačnú akciu alebo nespĺňate podmienky jej využitia, vaša objednávka môže byť zamietnutá, prípadne ju predajca môže spracovať bez uplatnenia propagačnej výhody.

20. RECENZIE

Spoločnosť Fruugo vo svojej službe nezobrazuje spotrebiteľské recenzie produktov. Spoločnosť Fruugo však zhromažďuje recenzie služby Trust Pilot, aby používatelia mohli vyjadriť svoje skúsenosti. Používatelia nehodnotia jednotlivé produkty, ale môžu hodnotiť svoje skúsenosti so službou.

Spoločnosť Fruugo prijíma len recenzie s pripojeným číslom objednávky, aby sa overilo, že všetky recenzie sú založené na skutočných skúsenostiach. Ak bola recenzia predložená bez čísla objednávky, spoločnosť Fruugo zašle žiadosť o doplňujúce informácie. Ak tejto žiadosti nevyhoviete, recenziu odstránime, pretože nebudeme môcť potvrdiť, či pochádza od overeného kupujúceho.

21. AKO SÚ HODNOTENÉ VÝSLEDKY ONLINE VYHĽADÁVANIA FRUUGO

Výsledky vyhľadávania v službe sú zoradené na základe týchto faktorov: relevantnosť (vzhľadom na vyhľadávaciu požiadavku), historické výsledky predaja a služieb príslušných predajcov a provízia, ktorú môže spoločnosť Fruugo získať od predajcu pri kúpe tovaru. Ak sú výsledky vyhľadávania alebo obsah kolotočov produktov alebo iný propagačný obsah v službe primárne ovplyvnené platbami od maloobchodníkov (sponzorovaný obsah), bude to uvedené vedľa obsahu alebo výsledkov.

22. PORUŠENIA

Akékoľvek porušenie podmienok používania (TOU) nahláste na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Fruugo.

23. OZNÁMENIA

Oznámenia vám môžu byť zasielané e-mailom alebo poštou. služba môže tiež poskytovať oznámenia o zmenách podmienok používania (TOU) alebo iných záležitostiach prostredníctvom zobrazenia oznámení alebo odkazov na oznámenia, ktoré sú vám všeobecne určené v službe.

24. ZRUŠENIE

Vo väčšine prípadov nie je možné zrušiť objednávku po jej odoslaní, pretože pri väčšine objednávok začínajú maloobchodníci proces vybavovania okamžite.

Ak je možné objednávku zrušiť, predajca vás bude informovať, že sa mu to podarilo. Ak nie je možné zrušiť objednávku, napríklad ak už bola odoslaná, musíte počkať na doručenie a vrátiť tovar v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.

Podľa platných právnych predpisov majú spotrebitelia so sídlom v EÚ, EHP a Spojenom kráľovstve právo odstúpiť od určitých nákupov alebo ich zrušiť a získať späť peniaze. Právo na odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie zmluvy (ďalej spoločne len „právo na odstúpenie od zmluvy“) umožňuje spotrebiteľom v EÚ/EHP/Spojenom kráľovstve odstúpiť od nákupu fyzického tovaru do 14 dní od prevzatia zásielky a vrátiť svoj nákup výmenou za vrátenie peňazí.

Spoločnosť Fruugo dobrovoľne ponúka všetkým zákazníkom na celom svete lehotu na vrátenie tovaru, a to bez obmedzenia práva na odstúpenie od zmluvy v EÚ/EHP/Spojenom kráľovstve. Pravilnik o pravici do umika za podrobnosti o tem postopku.

Musíte nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť objednávku podľa našej stránky Vrátenie, vrátenie peňazí a zrušenie objednávky. Odporúčame, aby ste svoju žiadosť odoslali prostredníctvom nášho interaktívneho centra pomoci, pretože je to najrýchlejší spôsob, ako požiadať o zrušenie, ale zákazníci so sídlom v EÚ, EHP a Spojenom kráľovstve môžu, ak si to želajú, vyplniť, vytlačiť a odoslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený nižšie (hoci to nie je povinné):

Vyplňte nasledujúce časti pod čiarou, vytlačte a pošlite formulár na adresu: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Spojené kráľovstvo.


Pre: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Spojené kráľovstvo.

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky:

Objednané dňa:

Vaše meno:

Vaša adresa:

E-mailová adresa vášho servisného účtu:

Váš podpis:

Dátum:

Taktiež budete musieť vrátiť produkt(-y) predajcovi, u ktorého ste tovar zakúpili, aby sme vám mohli vrátiť peniaze. Bude to iná adresa ako vyššie uvedená; môžete to urobiť prostredníctvom nášho interaktívneho centra pomoci.

NEPOŠLITE svoje výrobky priamo spoločnosti Fruugo - oneskorí sa tým zrušenie a vrátenie peňazí.


25. SPORY A ROZHODUJÚCA SÚDNA PRÁVOMOC

Kupujúci a predávajúci

Ak sa dostanete do sporu s iným používateľom služby alebo treťou stranou, odporúčame vám, aby ste kontaktovali druhú stranu a pokúsili sa spor vyriešiť priateľsky.

Akékoľvek problémy s výrobkom by ste mali v prvom rade riešiť priamo s predajcom, ktorý produkt predáva.

Kupujúci a predávajúci, ktorí nedokážu vyriešiť spor týkajúci sa transakcie v rámci služby, môžu pri hľadaní riešenia spolupracovať so zákazníckym servisom spoločnosti Fruugo. Spoločnosť Fruugo sa môže podľa vlastného uváženia pokúsiť pomôcť vám vyriešiť spory v dobrej viere, ale nebude vynášať rozsudky ani rozhodovať o právnych otázkach alebo nárokoch. Spoločnosť Fruugo nie je povinná riešiť akékoľvek spory alebo pomáhať pri ich riešení.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Fruugo zbavíte všetkých nárokov, požiadaviek a škôd vyplývajúcich zo sporov s inými používateľmi alebo tretími stranami.

Kupujúci a Fruugo

Ak medzi vami a spoločnosťou Fruugo vznikne spor, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na náš zákaznícky servis prostredníctvom Centra pomoci a pokúsili sa ho vyriešiť.

Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto zmluvy súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

Vy alebo spoločnosť Fruugo môžete kvalifikované spory postúpiť na mediáciu Centru pre efektívne riešenie sporov (Centre for Effective Dispute Resolution, https://www.cedr.com ) alebo, ak máte bydlisko v EÚ, na riešenie prostredníctvom platformy Európskej komisie pre online riešenie sporov, ku ktorej máte prístup tu https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Fruugo voči vám nenesie zodpovednosť, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, za náhodné, osobitné, nepriame alebo následné straty alebo škody, akékoľvek straty zisku (priame alebo nepriame), straty predaja, straty dobrého mena alebo povesti, straty podnikania, nároky tretích strán, čisto ekonomické straty vyplývajúce z alebo v súvislosti s plnením alebo neplnením našich povinností podľa týchto podmienok používania (TOU), vrátane takých škôd, ktoré možno rozumne predvídať v deň, keď si objednáte tovar pomocou služby.

Žiadne ustanovenie týchto podmienok používania (TOU) nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou.

Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto podmienok používania (TOU), nemá právo vymáhať splnenie žiadnej podmienky podľa zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999.

Ak súd zistí, že niektoré ustanovenie týchto podmienok používania (TOU) je neplatné alebo nevymáhateľné, neplatnosť alebo nevymáhateľnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na ostatné ustanovenia týchto podmienok používania (TOU). Ak spoločnosť Fruugo nevykoná alebo nevymôže akékoľvek právo alebo ustanovenie podmienok používania (TOU), neznamená to, že sa vzdala takéhoto práva alebo ustanovenia.

Spoločnosť Fruugo môže postúpiť alebo previesť akékoľvek svoje práva alebo subdodávateľsky previesť akékoľvek svoje povinnosti podľa týchto podmienok používania (TOU) na akúkoľvek tretiu stranu. Spoločnosť Fruugo je oprávnená postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti (bez vášho predchádzajúceho súhlasu) na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností. Súhlasíte s tým, že váš účet Fruugo je osobný a neprenosný. Nesmiete postúpiť alebo previesť žiadne zo svojich práv ani previesť na subdodávateľa žiadne zo svojich povinností podľa týchto podmienok používania (TOU), s výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti Fruugo.

Tieto podmienky používania (TOU) upravujú celý vzťah medzi vami a spoločnosťou Fruugo a zostávajú v platnosti počas trvania nášho vzťahu. Nič z toho, čo je obsiahnuté v tejto zmluve, nie je určené na vytvorenie partnerstva, spoločného podniku alebo agentúrneho vzťahu, zamestnaneckého vzťahu alebo franšízového vzťahu medzi vami a spoločnosťou Fruugo.

Táto zmluva (vrátane postupov a zásad v nej uvedených) predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Fruugo a nahrádza všetky predchádzajúce dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

Vaše používanie služby môže podliehať ďalším podmienkam, ktoré sa môžu uplatňovať pri používaní pridružených služieb, obsahu tretích strán alebo softvéru tretích strán. Názvy sekcií v týchto podmienok používania (TOU) slúžia len na uľahčenie.

Tieto podmienky používania (TOU) zostávajú v platnosti aj po ukončení vášho prístupu k službe alebo po ukončení vášho používania služby.