Podmienky používania

Fruugo Podmienky používania

       

1. SÚHLAS S PODMIENKAMI

Vitajte na stránkach elektronického nakupovania Fruugo, ktoré vám poskytuje Fruugo.com Ltd. a všetky dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve Fruugo.com Ltd. vrátane Fruugo Ireland Ltd. („my“ alebo „nás“)

Tieto podmienky používania („TOU“) upravujú vaše používanie služieb a obsahu, ktoré ponúkame prostredníctvom Fruugo. Používaním Fruugo prijímate a súhlasíte s tým, že budete viazaní TOU. Ak nesúhlasíte s TOU alebo akýmikoľvek ich zmenami, mali by ste prestať používať Fruugo.

TOU môžeme z času na čas aktualizovať s upozornením alebo bez neho. Zmluvné podmienky by ste si mali pravidelne prezerať kvôli zmenám týchto podmienok.

Ak nie je výslovne uvedené inak, každá nová funkcia alebo vylepšenie alebo uvoľnenie nových vlastností Služby bude podliehať TOU. Vaše používanie konkrétnej služby Fruugo môže tiež podliehať smerniciam a zásadám platným pre takúto službu, ktoré môže Fruugo z času na čas zverejniť a zmeniť. Všetky takéto usmernenia a zásady sú formou odkazu začlenené do TOU. V prípade nesúladu medzi TOU a akýmikoľvek pokynmi alebo zásadami majú prednosť TOU.

2. VAŠE POVINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU

Vzhľadom na vaše používanie služby súhlasíte s tým, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe tak, ako je to uvedené v registračnom formulári služby („registračné údaje“) a (b) budete udržiavať a okamžite aktualizovať Registračné dáta tak, aby boli pravdivé, presné a úplné.
Musíte mať najmenej šestnásť (16) rokov. Ak vo vašej krajine bydliska nedosahujete plnoletosť, na dokončenie registrácie vo vašom mene potrebujete svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.
Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné či neúplné, alebo ak máme dôvodné podozrenie, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, nepresné alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť fungovanie vášho účtu a odmietnuť akékoľvek budúce využívanie služby (alebo akejkoľvek jej časti).

3. ÚČET FRUUGO, HESLO A BEZPEČNOSŤ

Po dokončení procesu registrácie služby dostanete heslo a označenie účtu. Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a ste tiež plne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia pod vaším heslom alebo účtom. Zaväzujete sa, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo účtu a o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Nemôžeme a nebudeme zodpovedať za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania ustanovení tohto oddielu.

4. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FRUUGO

Registračné údaje a niektoré ďalšie informácie o vás podliehajú Zásadám ochrany osobných údajov Fruugo. Viac informácií nájdete v našich úplných zásadách ochrany osobných údajov na stránke Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, uchovávať a zverejňovať informácie o vašom účte a vašom obsahu: (a) našim pridruženým spoločnostiam na celom svete s cieľom účinne poskytovať tento obsah vám a ostatným; (b) za účelom riadnej správy vášho účtu v súlade s našimi štandardnými prevádzkovými postupmi; a c) ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že akýkoľvek takýto prístup, zachovanie alebo sprístupnenie je primeraný na: i) dodržiavanie zákonných postupov; (ii) presadzovanie TOU; (iii) odpoveď na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; (iv) odpoveď na vaše žiadosti o zákaznícky servis; alebo (v) ochranu práva, majetku alebo bezpečnosť služby, jej používateľov a verejnosti. Môžeme zaznamenávať hovory služieb zákazníkom a zhromažďovať ďalšie informácie týkajúce sa interakcie medzi vami a Fruugo a medzi vami a predajcom, ktorého zastupujeme.

5. PRODUKTY A DODANIE

Všetky produkty zobrazené na Fruugo predávajú nezávislí predajcovia tretích strán. Fruugo nie je kupujúcim ani predajcom produktov. Fruugo je poskytovateľom platformy a obchodným zástupcom maloobchodníkov, ktorý umožňuje maloobchodníkom a zákazníkom vykonávať transakcie. Fruugo koná len ako obchodný zástupca v mene maloobchodníkov a nie v mene zákazníkov. V našich dohodách s maloobchodníkmi povolili predajcovia Fruugo uzatvárať predaj produktov zákazníkom. To znamená, že Fruugo má od maloobchodníkov oprávnenie zaviazať maloobchodníkov k predaju produktov. Zmluva uzavretá o dokončení predaja produktu sa uzatvára výlučne medzi zákazníkom a maloobchodníkom, hoci Fruugo má oprávnenie maloobchodníka zaviazať maloobchodníka k predaju produktu podľa takejto zmluvy. Fruugo nie je zmluvnou stranou takejto zmluvy ani nepreberá žiadnu zodpovednosť z nej alebo v súvislosti s ňou. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme zaistili, že produkty, ktoré si zakúpite vo Fruugo, sú dobrej kvality, spĺňajú požiadavky všetkých príslušných pravidiel a nariadení a sú vo všetkých materiálnych ohľadoch v súlade s popisom produktov zobrazeným na Fruugo. Monitorujeme doručovacie procesy našich predajcov a spätnú väzbu našich zákazníkov na produkty predávané vo Fruugo, ale nemáme žiadnu priamu kontrolu nad jednotlivými produktmi alebo dodávkami produktov predávaných vo Fruugo.

Keď zadáte objednávku, dostanete e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail je len potvrdením pre informačné účely a nepredstavuje prijatie vašej objednávky predajcom. Zmluva medzi vami a predajcom týkajúca sa produktov nebude uzatvorená, kým neskontrolujeme, či predajca akceptuje vašu objednávku. Ak bude Vaša objednávka prijatá, zašleme Vám potvrdzujúci email, ktorým sa uzavrie zmluva medzi Vami a predajcom. Potvrdzovací e-mail bude obsahovať popis produktov zakúpených v objednávke a niektoré ďalšie informácie o vašich právach na zrušenie zmluvy medzi vami a predajcom. V zmluve medzi vami a predajcom sú zahrnuté iba produkty uvedené v e-maile s potvrdením o odoslaní.

Vaše platby prijímame v mene predajcu a tiež sa zaväzujeme, že vám v mene predajcu vrátime všetky peniaze, na ktoré môžete mať nárok. Vašu platbu spracuje Fruugo.com Ltd alebo ktorákoľvek dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve Fruugo.com Ltd. a my ju postúpime príslušnému predajcovi na vyrovnanie vášho dlhu voči každému predajcovi.

Ďalšie pokyny sú uvedené v príslušných kapitolách Pomocníka Fruugo. Takéto pokyny môžu byť z času na čas pozmenené s upozornením alebo bez neho. Rozumiete a súhlasíte s tým, že takéto pokyny budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť týchto TOU.

Záručné podmienky sú špecifické pre produkt, a preto budú poskytnuté s príslušným produktom alebo príslušným predajcom.

6. SÚLAD S MIESTNYMI ZÁKONMI A PRAVIDLAMI

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky miestne zákony a pravidlá týkajúce sa správania v online prostredí a prijateľného obsahu, ako aj všetky príslušné zákony týkajúce sa prenosu technických údajov vyvážaných z krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt.

7. ŽIADNY SPäTNÝ PREDAJ SLUŽBY

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo ďalej predávať akúkoľvek časť služby alebo jej používanie.

8. ÚPRAVY SLUŽBY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek dočasne alebo natrvalo zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej akúkoľvek časť) bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že sa nebudeme zodpovedať vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

9. ODKAZY

Služba alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné internetové stránky alebo zdroje. Pretože nemáme kontrolu nad takýmito webmi a zdrojmi, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za dostupnosť takýchto externých webov alebo zdrojov a neschvaľujeme, nezodpovedáme ani nenesieme zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo služby dostupné na týchto stránkach. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudeme priamo ani nepriamo zodpovední za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené, prípadne súvisiace s použitím alebo spoľahnutím sa na akékoľvek takéto materiály alebo služby dostupné prostredníctvom takýchto zdrojov alebo na takýchto stránkach.

10. VLASTNÍCKE PRÁVA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba obsahuje vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obsah, ktorý vám je predložený prostredníctvom služby, je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Okrem prípadov výslovne povolených nami alebo inzerentmi, súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, prenajímať, poskytovať lízing, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela na základe služby alebo obsahu, či už úplne alebo iba čiastočne.
Súhlasíte s tým, že nebudete pristupovať k službe ani sa nebudete pokúšať získať ju iným spôsobom, ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytujeme my na prístup k nej.

11. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte a uchránite nás a naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, agentov a iných partnerov, predajcov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vznesie ktorákoľvek tretia strana v dôsledku alebo kvôli obsahu, ktorý vložíte, uverejníte, prípadne prenesiete prostredníctvom služby alebo vaším používaním či pripojením k službe, porušením TOU alebo akýchkoľvek práv iných.

12. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE:
       1. VYUŽÍVANIE SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“. DO NAJVäČŠEJ MIERY, KTORÚ UMOŽŇUJE PLATNÝ ZÁKON SA VÝSLOVNE ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK,   
          PODMIENOK A OSTATNÝCH PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, ALE NEOBMEDZUJÚC SA NA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, USPOKOJIVÚ KVALITU
          ALEBO VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL.
       2. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO OFICIÁLNE PREHLÁSENIE, ŽE (I) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, (II) SLUŽBA BUDE NEPRERUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, (III) VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ
           POUŽITÍM TEJTO SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, (IV) A KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO OSTATNÝCH MATERIÁLOV VAMI ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH SPLNÍ VAŠE   
           OČAKÁVANIA.
       3. SŤAHOVANIE ALEBO INÉ ZÍSKAVANIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM POUŽITIA SLUŽBY SA DEJE NA ZÁKLADE VÁŠHO UVÁŽENIA, NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A IBA VY NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY
           ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ PRI SŤAHOVANÍ AKÉHOKOĽVEK TAKÉHO OBSAHU.
       4. ŽIADNE PORADENSTVO ALEBO PÍSOMNÉ ČI ÚSTNE INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE OD NÁS, PROSTREDNÍCTVOM ALEBO V RÁMCI SLUŽBY, NIE SÚ PODKLADOM PRE ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO INÉ ZÁVäZKY, KTORÉ NIE SÚ                         VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOU.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE UZNÁVATE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MY NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, VRÁTANE, NO NIELEN TIE, PRI KTORÝCH IDE O ŠKODU SPOJENÚ SO STRATOU ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÉ NEHMOTNÉ STRATY, AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI O MOŽNOM VZNIKU TAKÝCHTO ŠKôD DOPREDU INFORMOVANÍ. TIETO ŠKODY MôŽU VYPLÝVAŤ Z: (I) POUŽÍVANIA ALEBO Z NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU ALEBO AKÝKOĽVEK VÝROBOK ZOBRAZENÝ V SLUŽBE; (II) OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV NA NÁHRADNÉ VÝROBKY A SLUŽBY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB NAKUPOVANÝCH ČI ZÍSKANÝCH, PRÍPADNE PRIJATÝCH SPRÁV ALEBO TRANSAKCIÍ ZADANÝCH PROSTREDNÍCTVOM ALEBO V RÁMCI SLUŽBY; (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENY VO VAŠICH PREVODOCH ALEBO ÚDAJOCH; (IV) VYHLÁSENIA ALEBO KONANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V RÁMCI SLUŽBY; ALEBO (V) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA SLUŽBY, PRÍPADNE PRODUKTOV ZOBRAZENÝCH ALEBO PREDANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY.
NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ A VAŠE VÝHRADNÉ NÁPRAVNÉ OPATRENIA NEPREKROČIA ČIASTKU, KTORÚ STE ZA RELEVANTNÝ PRODUKT A SLUŽBY ZAPLATILI.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BEZ OHĽADU NA AKÝKOĽVEK ŠTATÚT ALEBO PRÁVNE PREDPISY, ŽIADNY NÁROK ALEBO PRÍČINA KONANIA VYPLÝVAJÚCA ALEBO SPOJENÁ S POUŽÍVANÍM SLUŽBY, AKÉKOĽVEK PRODUKTY ZOBRAZENÉ ALEBO PREDANÉ V RÁMCI SLUŽBY ALEBO V RÁMCI TOU MUSIA BYŤ ZAZNAMENANÉ DO JEDNÉHO (1) ROKA PO VZNIKU TAKÉHO NÁROKU ALEBO PRÍČINY KONANIA.

14. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE PRÍPADNE VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ POŠKODENIE. PRETO SA NIEKTORÉ VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ODDIELOV 14 A 15 NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.
NIČ V RÁMCI TOU NEMôŽE OBMEDZIŤ ZÁKONNÉ NÁROKY SPOTREBITEĽOV.

15. SKONČENIE ZMLUVY

Súhlasíte s tým, že môžeme podľa vlastného uváženia zrušiť vaše heslo, účet (alebo akúkoľvek jeho časť) alebo používanie služby a odstrániť a zlikvidovať akýkoľvek obsah v rámci služby z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, no nielen z dôvodu nedostatočného používania alebo ak sme presvedčení, že ste porušili alebo konali v nesúlade so znením alebo duchom TOU. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu k službe podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto TOU sa môže uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia, zároveň beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme váš účet okamžite deaktivovať alebo vymazať.
Každý účet, ktorý sa určitý čas nepoužíval, môže byť zrušený a všetok obsah v ňom natrvalo odstránený v súlade s pokynmi a zásadami Fruugo’s. Súhlasíte s tým, že my nenesieme žiadnu zodpovednosť za vymazanie alebo neukladanie akéhokoľvek obsahu udržiavaného alebo prenášaného touto službou. Ďalej súhlasíte, že my sa nebudeme zodpovedať vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie vášho prístupu k službe.

16. OZNÁMENIE

Oznámenia vám môžu byť zasielané e-mailom alebo obyčajnou poštou. Služba môže tiež poskytovať oznámenia o zmenách TOU alebo iných záležitostiach zobrazovaním oznámení alebo odkazov na oznámenia, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú tejto služby.

17. INFORMÁCIE O OCHRANNEJ ZNÁMKE

Logo Fruugo, ochranné známky Fruugo, služby a ďalšie logá Fruugo, názvy produktov a služieb sú ochranné známky spoločnosti Fruugo Ltd. ("Fruugo Marks") Bez nášho predchádzajúceho povolenia súhlasíte s tým, že nebudete akýmkoľvek spôsobom zobrazovať ani používať Fruugo Marks.

18. NÁROKY NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Fruugo rešpektuje duševné vlastníctvo ostatných. Ak sa domnievate, že na serveri Fruugo alebo na jeho pridružených stránkach bolo porušené niektoré z vašich práv duševného vlastníctva, nahláste problém na adresu legal@fruugo.com so všetkou požadovanou podpornou dokumentáciou a v súlade s našimi požiadavkami.

Pravidlá pre právne sťažnosti tretích strán.

19. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto TOU (vrátane postupov a zásad uvedených v tomto dokumente) predstavujú celkovú dohodu medzi nami, riadia vaše používanie služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi nami. Vaše používanie služby môže podliehať ďalším zmluvným podmienkam, ktoré sa môžu uplatňovať, keď používate pridružené služby, obsah od tretích strán alebo softvér tretích strán. TOU a vzťah medzi vami a nami sa riadia Spojené kráľovstvo zákonmi. Súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii Spojené kráľovstvo súdov. Akékoľvek neuplatnenie či vymáhanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia TOU z našej strany nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia. Ak súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré z ustanovení TOU je neplatné, aj napriek tomu súhlasíte s tým, že súd by sa mal usilovať o uskutočnenie zámerov strán tak, ako sú vyjadrené v danom ustanovení a aj v ďalších ustanoveniach. TOU zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
Vy ani my nemôžeme postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti podľa TOU bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, s výnimkou toho, že máme právo postúpiť alebo previesť niektoré alebo všetky svoje práva a povinnosti (bez vášho predchádzajúceho súhlasu) na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností. Súhlasíte s tým, že váš účet Fruugo je osobný a neprenosný. Názvy sekcií v týchto TOU sú iba ilustračné.
Ak máte trvalý pobyt v EÚ, Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov, ku ktorej sa môžete dostať tadiaľto: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ZRUŠENIE

Musíte nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť objednávku podľa našich Častých otázok o zrušení a úprave. Odporúčame vám odoslať žiadosť prostredníctvom nášho interaktívneho centra pomoci, pretože toto je najrýchlejší spôsob, ako požiadať o zrušenie, ale pre zákazníkov z EÚ môžete namiesto toho vyplniť, vytlačiť a odoslať tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:


Vyplňte nasledujúce časti pod riadkom, tlačte a odošlite formulár na adresu:

Tím služieb zákazníkom, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Komu: Tím zákazníckych služieb, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o predaji nasledujúceho tovaru:


Číslo objednávky:

Objednané na:

Tvoje meno:

Vaša adresa:

E-mailová adresa vášho účtu Fruugo:

Tvoj podpis:


Dátum:

Svoje výrobky budete musieť vrátiť maloobchodníkovi, od ktorého ste tovar kúpili, aby sme mohli spracovať vaše vrátenie peňazí. Toto bude iná adresa ako vyššie uvedená. Môžete to urobiť prostredníctvom nášho interaktívneho centra pomoci.

NEPOSIELAJTE svoje výrobky priamo spoločnosti Fruugo - to oneskorí vaše zrušenie a vrátenie peňazí.


20. PORUŠENIA PRAVIDIEL

Prosíme, nahláste každé porušenie TOU sekcii starostlivosti o zákazníka Fruugo.

21. STAV OBCHODNÉHO AGENTA

Fruugo koná ako obchodný zástupca iba v mene maloobchodníkov, a nie v mene zákazníkov. Na základe našej dohody s maloobchodníkmi maloobchodníci autorizovali spoločnosť Fruugo na ukončenie predaja výrobkov zákazníkom v mene maloobchodníkov. To znamená, že spoločnosť Fruugo má oprávnenie maloobchodníkov zaviazať maloobchodníkov k predaju výrobkov.


Posledná aktualizácia týchto podmienok: november 2021